دانلود رمان | دانلود اهنگ غمگین ,رمان فوریو دانلود رمان ,رمان های عاشقانه ,نگاه دانلود ,دانلود رمان ,رمان ,دانلود انواع رمان برای موبایل Archives ,دانلود رمان,رمان های عاشقانه ⋆ ,ڪلبـــــہ ی رمــان ,رمانسرا ,دانلود رمان برای pdf توپترین ها ,دانلود رمان برای pdf ,دانلود رمان تک سایت,مهدرمان,رمانستان ۸۰۰ رمان ,رمــــان رمــــان رمــــان http://mydays.mihanblog.com 2020-09-18T10:48:24+01:00 text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad بعضی حرف ها رو نمیشه گفت! http://mydays.mihanblog.com/post/938 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923415/6625402713.jpg" alt="" width="302" height="239" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">بعضیحرفــهارو نمیشهگفت؛</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">بایدخورد!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #000000;">ولی بعضیحرفــارونه میشهگفت،نه میشهخورد!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">میمونه سردلـــــت!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br />میشهدلتنگی...میشهبغض...میشهسکوت...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><br /><span style="color: #ff00ff;">میشههمونوقتی کهخودتمنمیدونی چهمرگـــــته</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">نمیدونم باز امروز چهمرگــمه</p> <p dir="rtl"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن غمگین سری دوم سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/937 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://upsara.com/images/ee8x_470427119.jpg" alt="" width="309" height="206" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">روزها را به هم پيوند ميزنم.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مدت هاست كه در انتظار تو درتنهايي به گذر كندزمان چشم دوخته ام...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">مدت هاست كه به غم دوريت عادت كرده ام</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">تمام شب را در كوچه باغ خاطرات پرسه ميزنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">خسته شده ام از سكوت تكراري شبهاي بي حوصلگي ام...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/936 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://upsara.com/images/zu3i_7fv8cg2qotzwkov7xg6.jpg" alt="" width="328" height="211" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">تو دفترم خاطراتم نوشتمعشقزیباست!!!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">استاد دفتر رو دید و گفت:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">این رویاست...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">گفتم استاد تو ازعشقچه میدانی؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">گفت درعالمعشقعاشق همیشهتنهاست...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن دخترونه سری جدید سایت عاشفانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/935 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://shahreshgh.ir/" target="_blank"><img src="http://rozup.ir/view/891046/6565705938.jpg" alt="" width="304" height="213" /></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ایـــטּ جــــآ <span style="color: #ff00ff;">زَمیــــטּ</span> اَستــ حَــ ـوآ بـــوלטּ <span style="color: #ff00ff;">تـــآوآטּ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">سَنگینــــے לآرל . حَــ ـوآ کِــﮧ بـــآشـے بَعضـــیهآ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">هَوآ</span> بَـــرِشآטּ مے לآرל کِــﮧ <span style="color: #ff00ff;">آלم</span> اَنـــد ..</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad یکی هست که دیگه نیست! http://mydays.mihanblog.com/post/934 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923076/6880942769.jpg" alt="" width="347" height="231" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">یک سال از آسمانی شدنش می گذرد</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">و من حتی فکرش را هم نمی کردم روزی ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">برایش سالگرد بگیرند !!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">و امپراطورم ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">نتواند بخواند !</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">اما حالا ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">تازه فهمیدم دنیا بی رحم تر از این حرف هاست</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">تازه فهمیدم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">خدا صدایش را بشتر از ما دوست می داشت !</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.namasha.com/v/cysU5w6s" target="_blank"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/933 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923216/4070082224.jpg" alt="" width="434" height="248" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br class="Apple-interchange-newline" />ﺍﮔﻪ ﮐﺴــــﮯ ﻫﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠــــﮯ ﺩﻭﺳﺘــــﺶ ﺩﺍﺭﮮ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﺍﮔﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨـــــﺎﻥ ﺩﺍﺭﮮ ﺍﻭﻧــــﻢ ﺗــــﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺘـــــﺖ ﺩﺍﺭﻩ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗـــﺖ ﺗﺮﮐـــﺶ ﻧﮑﻦ ،</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﺣﺘــــﮯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻑ ﺁﺩﻣﻬــــﺎﮮ ﺍﻃﺮﺍﻓــــﺖ ......</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﺍﯾــــﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﮯ ﮐــﻪ</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">ﭼﺸـــﻢ ﺩﯾـــﺪﻥ ﻋﺸــــﻖ ﺭﻭ ﻧــــﺪﺍﺭﻥ ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad قلبم هنوز.... http://mydays.mihanblog.com/post/932 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/923400/5412205421.jpg" alt="" width="361" height="183" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">رفتم ولی قلبم هنوز ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">هواتوداره شب و روز ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">من هنوزم عاشقتم ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">به دل میگم بساز ... بسوز ...</span></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/931 <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/926627/8865775292.jpg" alt="" width="345" height="179" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﻛﺠﺎﯾﯽ<span style="color: #ff00ff;">؟ !!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺗـــــــــــﻮ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫَﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫَﻨﺪ ﺟﺎﯼ ﺗـــ♥ـﻮ ﺭﺍﭘُـــــــــــــﺮ ﻛﻨﻨﺪ<span style="color: #ff00ff;"> !!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺑﯿﺎ<span style="color: #ff00ff;"> !...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />ﺏِ ﻫَﻤﻪ ﺑﮕﻮ <span style="color: #ff00ff;">!!</span> ﺗــــــــــــــﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷُﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ <span style="color: #ff00ff;">!!!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">ﺟﺎﯼﺗــــــــــــــﻭ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﭘُــــــــــــﺮﻧِﻤﯿﺸﻮﺩ</p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/930 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/926845/5666305718.jpg" alt="" width="357" height="238" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">دوستــ♥️ ــت داره … مراقــــــبته …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />و نگرانــــــــــــت میشــه …!</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #000000;">مـــــــــاه رو از دســــت دادی …</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff00ff;">وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ……!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/929 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://rozup.ir/view/929483/5493575043.jpg" alt="" width="344" height="239" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">وقتـ ــی حـــس میـ ــکنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff; font-size: 10pt;">جایــے در ایــטּ ڪُره ے خآڪے</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">تــو نَفـس میڪشـے و مَـטּ text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/928 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/929618/2052300486.jpg" alt="" width="307" height="230" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♚</span>اگر مے توانستم</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />مجازاتت کنم<span style="color: #ff00ff;">⇣⇣</span> از <span style="color: #ff00ff;">☜</span><span style="color: #00ff00;">تـــــــو</span><span style="color: #ff00ff;">☞ⓢ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">میخواستم به اندازه اے که <span style="color: #3366ff;">تو</span> را <span style="color: #ff00ff;">♥️</span><span style="color: #ff0000;">دوست دارم</span><span style="color: #ff00ff;">♥️</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br />مرا دوست داشته باشے<span style="color: #ff00ff;">⚅</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن در مورد خدا سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/927 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><img src="http://rozup.ir/view/929652/4059408741.jpg" alt="" width="364" height="249" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">↯</span> وَقتــی</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">☜بــــــــ<span style="color: #ff0000;">⇧</span>ــــ<span style="color: #ff0000;">⇧</span>ــالایی <span style="color: #ff0000;">☞</span> هــــَس</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">⇩</span>نــیازی به پایینـــ<span style="color: #ff0000;">ـ✘</span>ـ ــــی هـا نیـــس<span style="color: #ff0000;">... ⇩</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #ff0000;">↹</span> دلتـــو بـــِده بش<span style="color: #ff0000;">...</span>تا تــَه دنیا بـــاهاته</span><span style="color: #ff0000;"> ↹</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">مخلصــ<span style="color: #ff0000;">✘ـ</span> ـــِتــَم<span style="color: #ff0000;">.... ☜</span>خــــُدا<span style="color: #ff0000;">☞</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/926 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/937352/609617143.jpg" alt="" width="320" height="273" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">من عــــــاشـــــــق<span style="color: #ff0000;"> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن عاشقانه سری جدید سایت عاشقانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/925 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/view/950957/2623503962.jpg" alt="" width="315" height="227" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">به "<span style="color: #00ff00;"> تــــــ<span style="color: #ff0000;">❤️</span>ـــــــو</span> " کـــــه میرســـــم ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">مکـــ<span style="color: #ff0000;">⛔️</span>ـــث میکنـــــم ...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">انگـــــار در " دنیـ ـــ ـایـ ـــ ـت" چیـــــزی را جـــــا گذاشتـــــه ام ...</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">مثلــــــــــا...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش<span style="color: #ff0000;">☺️</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">در آغــــوشت ...</span><span style="color: #ff00ff;">زندگـــــ ـــی<span style="color: #ff0000;"> text/html 1999-11-29T20:30:00+01:00 mydays.mihanblog.com milad متن دلتنگی و عاشقانه سری جدید سایت عاشفانه شهر عشق http://mydays.mihanblog.com/post/924 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><img src="http://rozup.ir/view/954110/7084604658.jpg" alt="" width="301" height="176" /></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">دلم واسه گذشته تنگ شده</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #3366ff;">به چیزایِ خوب فِک کن</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ffcc00;">-باشـ✌️ـه</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #00ff00;">+الان داری به چی فک میکنی؟!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br /><span style="color: #ff0000;">-به تــ❤️ـــو</span><br /><br /></p>